Odpowiedzialność zawodowa brokera

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami podlega w Polsce wielu regulacjom prawnym, a o jakość świadczonych usług dbają zarówno instytucje państwowe jak i branżowe stowarzyszenia zrzeszające agentów. Agencja nieruchomości podstawy swojej działalności musi oprzeć na zaufaniu klientów i własnym profesjonalizmie – tylko wtedy nabywca zechce powierzyć nam przyszłość swojego majątku.

W ostatnim czasie społeczny odbiór pracy pośrednika ulega znaczącej zmianie – w opinii społeczeństwa agencja nieruchomości staje się partnerem, pomocą, nieraz niezbędną do inwestowania na lokalnym rynku mieszkaniowym. Znika łatka oszustów i naciągaczy, a zawód brokera cieszy się rosnącym prestiżem. Oczywiście oszustów nie brakuje – z nimi starają się walczyć stowarzyszenia, administracja i sami klienci. Przed skorzystaniem z usług pośrednika warto dowiedzieć się, jaką zawodową odpowiedzialność ponosi agencja nieruchomości (Wrocław) za ewentualne straty i uchybienia?

Każdy licencjonowany broker jest zobligowany do postępowania zgodnie z przepisami prawa i zawodowymi standardami, wykonywania swojej pracy z uwzględnieniem branżowych procedur i etyki. Poza tym pośrednik w obrocie nieruchomościami zobowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji, co dla profesjonalistów jest rzeczą oczywistą – wymaga tego bowiem specyfika rynku.

Agencje nieruchomości są miejscem pracy dla wielu osób: brokerów, analityków, speców od marketingu, rzeczoznawców czy osób pełniących funkcje pomocnicze. Oczywiście tylko pracownik z licencją może zawierać umowy pośrednictwa, lecz to on ponosi odpowiedzialność za błędy własne i swoich „pomocników”.

Profesjonalny agent pośrednictwa ubezpieczony będzie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem swojej pracy. Już podczas pierwszego kontaktu z brokerem należy sprawdzić, czy wybrana przez nas agencja nieruchomośc taką polisę posiada.

Nieuczciwy pośrednik może w świetle obowiązujących przepisów zostać ukarany na wniosek Ministerstwa Infrastruktury. Możliwe kary dyscyplinarne to: upomnienie, nagana, zawieszenie licencji (od 3 do 12 miesięcy) i jej pozbawienie (z możliwością ponownego ubiegania się o nadanie pozwolenia). Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej i to ona rozstrzyga o wysokości kary. Agencja nieruchomości może utracić prawo do prowadzenia swej działalności w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych, prawomocnego wyroku za przestępstwa przeciwko mieniu oraz sądowy zakaz wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jak widać istnieją w polskim prawodawstwie i praktyce branżowej realne narzędzia do walki z nieuczciwymi brokerami. Jednak to my sami – klienci mamy ogromny wpływ na jakość świadczonych usług.

Dodaj komentarz